Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en tot verheffing van het bestaande integriteitscharter inzake de ontwikkelingssamenwerking tot nationale standaard voor het integriteitsbeleid type wet prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042399 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de toekenning van de Staatsgarantie in het kader van de instrumenten die op het niveau van de Europese Unie zijn ingesteld om de socio-economische gevolgen van COVID-19 te verzachten type wet prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 bron federale overheidsdienst financien Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen type wet prom. 20/07/2020 pub. 01/02/2022 numac 2022030098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/07/2020 pub. 08/12/2023 numac 2023047045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en tot verheffing van het bestaande integriteitscharter inzake de ontwikkelingssamenwerking tot nationale standaard voor het integriteitsbeleid. - Duitse vertaling type wet prom. 20/07/2020 pub. 23/01/2024 numac 2024000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020015187 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020015266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 26/08/2020 numac 2020031249 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de gewestelijke stemopnemingbureaus type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020042064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, § 1 en 51, § 5 van het koninklijk besluit n° 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vooraanstaande onafhankelijke personen zoals voorzien in artikel 9, § 1, tweede lid, van de wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042409 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042371 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042427 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van attest bedoeld in artikel 16, § 4, 3° van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042497 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende dertiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 29/09/2022 numac 2022033293 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van attest bedoeld in artikel 16, § 4, 3° van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2020 pub. 11/03/2021 numac 2021200922 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 07 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

decreet

type decreet prom. 20/07/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020203177 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Crisisdecreet 2020 type decreet prom. 20/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020203207 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het contactonderzoek in het kader van de bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus is ontstaan type decreet prom. 20/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203371 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot invoering van een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de aanneming of wijziging van beroepsreglementeringen

erratum

type erratum prom. 20/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020015352 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en betreffende de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen. - Erratum
^