Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042449 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de handhaving van scheepvaartregelgeving type koninklijk besluit prom. 14/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042587 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de handhaving van scheepvaartregelgeving

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020010417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 14/07/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020042221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042425 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020015199 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de referentierentevoet van het jaar 2020 voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen

erratum

type erratum prom. 14/07/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020031291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de handhaving van scheepvaartregelgeving. - Erratum
^