Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020202865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 35 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031075 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041775 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof vanaf het kalenderjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2020 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041887 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 10/07/2020 numac 2020041951 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, namelijk voor bepaalde producten voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "zorgpad alcolohol in de algemene ziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020042009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2012 tot benoeming van de leden diëtisten van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020042007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit nr. 38 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020042102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2020 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020201683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2019-2020

arrest

type arrest prom. 24/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041992 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tot ondersteuning van de werknemers type arrest prom. 24/06/2020 pub. 14/02/2023 numac 2023040331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het corona-virus COVID-19 tot ondersteuning van de werknemers. - Duitse vertaling van uittreksels
^