Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie type wet prom. 29/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020041563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen om in 2020 de betaaldatum van de vermelde bijdrage uit te stellen naar 31 oktober type wet prom. 29/05/2020 pub. 16/11/2021 numac 2021033558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 29/05/2020 pub. 17/10/2022 numac 2022041678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen om in 2020 de betaaldatum van de vermelde bijdrage uit te stellen naar 31 oktober. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020010404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I en het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020030860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020041569 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2020 type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041545 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 26 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041546 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 27 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020041576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de tweede gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041578 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de Richtlijn 2013/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") om te zetten type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020041583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 14/07/2022 numac 2022021030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I en het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding en het getuigschrift FiST-API Antenne, FiST-API Debriefer en FiST-API Supervisor voor de leden van de openbare hulpdiensten type ministerieel besluit prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 van 28 april 2020 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen

arrest

type arrest prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021158 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 19 september 2016, 2 februari 2017, 20 september 2017, 8 februari 2018, 19 oktober 2018, 1 april 2019, 13 september 2019 en 24 december 2019

decreet

type decreet prom. 29/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020021027 bron vlaamse overheid Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 29/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041464 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1) type decreet prom. 29/05/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041676 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketingen de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de derogatie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft een aanvulling van het afbouwen van de compensatie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020030960 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie nr. 2020/008 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-Gezondheidscrisis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020030969 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de duur vermeld in artikel 111/38, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020031202 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041602 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, wat betreft het Odysseusprogramma type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wat betreft de diplomavereisten voor gebarentaaltolken en het persoonlijke contingent van tolkuren in de leefsituatie

vergunning

type vergunning prom. 29/05/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020015032 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 20-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2020, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20192020-0726

erratum

type erratum prom. 29/05/2020 pub. 15/07/2020 numac 2020041749 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis. - Erratum

document

type document prom. 29/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020041557 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie
^