Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wetten van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I 'Definities', van boek XV 'Rechtshandhaving' en vervanging van boek IV 'Bescherming van de mededinging' van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en het uitstel van de solden betreft type wet prom. 27/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan type wet prom. 27/05/2020 pub. 28/12/2023 numac 2023048120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en het uitstel van de solden betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030947 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 27/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020202457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 27/05/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020202510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de COV-AID studie en de DAWN-studie voor het jaar 2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041577 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 31 januari 2008 en 28 februari 2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van arts, geneesheer-specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, apotheker en verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 27/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041584 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging met een maand van de maatregelen met betrekking tot de crisis COVID-19 betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 682 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19
^