Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041404 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020043234 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheids-doeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020091305 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand mei 2020 is samengesteld als volgt : Index A (schatkis(...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020202363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 08/03/2022 numac 2022030939 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041435 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikel 25 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen. type ministerieel besluit prom. 18/05/2020 pub. 12/03/2021 numac 2021200968 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011
^