Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041112 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels type koninklijk besluit prom. 05/05/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** **** ****. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor **** en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 05/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten type koninklijk besluit prom. 05/05/2020 pub. 01/02/2022 numac 2022030099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020030966 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041455 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage IV van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020041457 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2019 houdende maatregelen voor de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen met betrekking tot de voorwaarden waaraan dit materiaal moet voldoen, de etikettering ervan en de door de leveranciers bijgehouden rassenlijsten type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041456 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020203165 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 houdende organisatie van de 'contact tracing' in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie
^