Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020020649 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Fortune", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de mineralen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 december 1890 houdende reglement betrekkelijk de gereedschappen, vazen, enz., voor de nijverheid en den handel in eetwaren gebruikt en van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020202148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041034 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1° type ministerieel besluit prom. 29/04/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 29/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 29/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020202299 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie
^