Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030640 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 8 tot wijziging van artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030639 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 10 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 19/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied type koninklijk besluit prom. 19/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030751 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 19/04/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020030757 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 19/04/2020 pub. 15/04/2022 numac 2022031533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 19/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030729 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies
^