Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020020494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020020565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van Fopas voor het jaar 2020 (1) type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020020754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020020764 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot tijdelijke afwijking van de vastgestelde regels bij de organisatie van de spelen van de Nationale Loterij in uitzonderlijke omstandigheden type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020781 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030494 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020030572 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020030581 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020030582 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 23/04/2020 numac 2020030669 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot toekenning van een domeinconcessie op een onroerend goed, eigendom van de Belgische staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de VZW « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020040482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020040485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, tot vaststelling van het bedrag en de modaliteiten van de syndicale premie ten laste van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020040486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020040483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vakbondspremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Franse Gemeenschapscommissie - COCOF type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020040540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van bijproducten van graangewassen, deegwaren en rijstpellerijen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020040650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de arbeids- en de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042476 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van de programmatorische Federale Overheiddienst Wetenschapsbeleid naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042477 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van artikel 6 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017 betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot invoering van een éénmalige premie voor de werknemers ter uitvoering van het non-profitakkoord 2018 in de Franse Gemeenschapscommissie voor de verenigingen die een specifieke overeenkomst hebben ondertekend in het kader van het decreet van 13 mei 2004 betreffende de sociale cohesie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het outplacement type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134 en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (1) type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 141 en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (1) type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie (1) type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012 die de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers vervangt type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de koopkracht in het kader van het koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011 betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - residuair stelsel - op 59 jaar" type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de leden van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer te land voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een opleidingspremie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de koopkracht in het kader van het koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van de toepassingsprocedures voor de opleidings- en tewerkstellingsregelingen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de meldingsplicht van de atypische overeenkomsten type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de invoering van het anciënniteitsverlof in de ondernemingen van handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de specifieke inspanning voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen en de vormingsinspanningen over de jaren 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de jeugdvakantie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toekenning van een ecocheque in 2019 in uitvoering van het protocolakkoord 2019-2020 van 28 oktober 2019 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020201439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2020 en 2021 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot bepaling van de functieclassificatie voor bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de definitieve overgang van ploegenwerk naar dagwerk type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het sectorakkoord van 30 oktober 2019, betreffende de loonkostenontwikkeling 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de maandwedde in de niet-geconventioneerde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020201444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130, nr. 131 en nr. 132 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet voor de werknemers tewerkgesteld in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "zware beroepen" en tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten gunste van de werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsstelsel met "nachtprestaties" type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het sectorakkoord van 30 oktober 2019, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020201919 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020201918 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020202038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021200932 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. 09/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken

erratum

type erratum prom. 09/04/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 09/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020202001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Erratum type erratum prom. 09/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020202025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector. - Erratum

document

type document prom. 09/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020202039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang

erratum

type erratum prom. 09/04/2020 pub. 06/07/2021 numac 2021042435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum
^