Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 maart 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020020462 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2005 tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020020463 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2003 tot vaststelling van het standaardformulier van het curriculum vitae bedoeld in artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020020467 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 augustus 2017 tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020020619 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer in het kader van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030294 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van de ambten waarvan de titularissen bij de Federale Overheidsdienst Financiën uitgesloten worden van het genot van sommige verloven en afwezigheden type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030451 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030750 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 16/03/2020 numac 2020040597 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van de gemeente Etalle als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020201498 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk verboden wordt op de Semois stroomafwaarts van de naaldstuw in Bouillon type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020201574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van een lid van de examencommissie voor het theoretische gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in het Waals Gewest
^