Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 maart 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2020 pub. 04/11/2020 numac 2020204346 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

decreet

type decreet prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord met uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL , gedaan te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Algemene Sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende annulering van vastgestelde rechten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020020546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum inwerkingtreding van artikelen 24 tot en met 27 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikelen 5 en 6 van de ordonnantie van 18 december 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties, van artikelen 69 tot en met 77 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure en van artikelen 12 tot en met 16 van de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020547 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 16/03/2020 numac 2020020580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 22 oktober 2019 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling van de plaatselijke overleginstanties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020020581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 22 oktober 2019 betreffende de oprichting van een plaatselijke overleginstantie en het model van huishoudelijk reglement ervan in de inrichtende machten van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de prioritaire oriëntaties voor het jaar 2020 inzake de subsidiëring van de organisatie van sportmodules en - kort programma's voor de promotie en ontwikkeling van sport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissaris bij de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal attesten voor de toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen, die per universiteit uitgereikt zullen worden gedurende het academiejaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de certificeringsprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen opgericht door de Franstalige dienst voor Beroepen en Kwalificaties op het gebied van de beroepen van "magazijnier ", "arbeider brood- en banketbakker (m/v)", "productieprocesoperator in de voedingsindustrie" en "operator van recepten in de voedingsindustrie (m/v)" in het technisch, beroeps- en gespecialiseerd onderwijs van vorm 3, derde fase type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020629 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van het mandaat van Administrateur-generaal van Wallonie-Bruxelles International type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 13 oktober 2016 betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020627 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van bachelors en masters in de Engelse taal

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020020842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 2.860.000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030488 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 27, § 1ter, 5°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030598 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een voorzitter en een bestuurster van BRUGEL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020201451 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2017 tot anwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden" alsook de voorzitters ervan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020040587 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de representatieve organisaties van de middenstand, van de werkgevers, van de social-profitsector en van de werknemers die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van het aantal leden dat hen wordt toegewezen
^