Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015801 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerktreding betreffende Justitie type wet prom. 11/12/2019 pub. 03/02/2023 numac 2023030179 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerktreding betreffende Justitie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015720 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019015845 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2019 tot toekenning van een subsidie van 2.178.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019015885 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 30.000 euros aan de vzw « Idiofa Lobi » type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2019 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019031193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inzameling van gegevens met het oog op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042857 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 52 met betrekking tot de bewijsregeling inzake de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen en met betrekking tot de vrijstelling van intracommunautaire verwervingen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042858 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmiddelen en de niet-proportionele fiscale geldboeten met betrekking tot overtredingen inzake de verplichting tot indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de lijst van de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen, betreft type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042877 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2019042908 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 176.150,14 EUR aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019206046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 01/12/2020 numac 2020031664 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020040124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2021 numac 2021020137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/11/2021 numac 2021033721 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 24/02/2022 numac 2022030807 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 52 met betrekking tot de bewijsregeling inzake de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen en met betrekking tot de vrijstelling van intracommunautaire verwervingen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 24/02/2022 numac 2022030809 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmiddelen en de niet-proportionele fiscale geldboeten met betrekking tot overtredingen inzake de verplichting tot indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de lijst van de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen, betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 28/03/2023 numac 2023040964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 113 Bascoup - Piéton, gelegen te Chapelle-lez-Herlaimont, ter hoogte van de kilometerpaal 9.064 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 101 op de spoorlijn nr. 154 Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 65.481 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 80.536 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 100 Saint-Ghislain. - Km 9.000 , gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 7.080 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 90C Aat - Jurbeke, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 64.420 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 100 op de spoorlijn nr. 154 Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 64.512 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 269A Feluy-Zoning - Km 3.150, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 2.017 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 113 Bascoup - Piéton, gelegen te Chapelle-lez-Herlaimont, ter hoogte van de kilometerpaal 8.058 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031120 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Buurthuis Bonnevie VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031119 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Arts et Publics VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031122 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Cosedi VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031121 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Casablanco VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031124 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Episol VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031123 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van EPI Saint-Gilles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031125 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Espace Social Télé-Service VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031126 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Groep INTRO VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031127 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Idée 53 VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031130 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mission Locale d'Ixelles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031129 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Le début des haricots VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031128 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Intec Brussel VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031133 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Proximité Santé VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031131 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mission Locale pour l'Emploi d'Etterbeek VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031132 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mission Locale pour l'Emploi de Forest VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031134 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Saint-Gilles Sport VZW als sociale onderneming

bericht

type bericht prom. 11/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031091 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen

erratum

type erratum prom. 11/12/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020030083 bron federale overheidsdienst financien 11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum 1° Op bladzijde 115656, van het Belgisch Staatsblad van 20 december 2019, worden in nr. 5.25 van hoofdstuk V, afdeling 5, - in c), worden de woorden "2,96 pct." vervangen door de woorden "2,50 pct.";
^