Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019015917 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer en van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het jaar 2018

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019015338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2019, houdende de benoeming van de voorzitters en leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042442 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042464 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042521 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042574 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2019 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042787 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 02/04/2021 numac 2021030722 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 23/09/2021 numac 2021032916 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019015321 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019015356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van het evaluatieverslag van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de referentiesystemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2019 pub. 02/12/2019 numac 2019015462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2019 betreffende de van ambtswege overheveling van personeelsleden naar WBE

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/11/2019 pub. 22/11/2019 numac 2019042462 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot de intrekking van het besluit van het Verenigd College van 20 december 2018 houdende de bevordering van mevrouw Muriel Quinet

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/11/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042987 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/2013 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating om een liberaliteit te aanvaarden

bericht

type bericht prom. 07/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019031003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2020

document

type document prom. 07/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205750 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek
^