Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de ICT-uitrusting van gemeenschapswachten type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Unleashed N.V. overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019014516 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot invoering van een verklaring op erewoord als bewijs van het houden van een reptielensoort voor de lijst van reptielen in werking treedt type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019030579 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van de elektronische communicatie bedoeld in artikel 46quater van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het erkend sociaal secretariaat « SODISKA VZW », te 9052 Gent en vervanging van de benaming van het erkend sociaal secretariaat « Sociale en Fiscale Dienst voor het Bouwbedrijf en andere beroepene door "Erkend sociaal secretariaat ACCURIA VZW » te 9100 Sint-Niklaas type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 oktober 2010 houdende erkenning van een interprofessionele organisme voor de controle op de samenstelling van melk en houdende goedkeuring van het normatieve document betreffende de controle op de samenstelling van koemelk die door de producenten aan de erkende kopers geleverd wordt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013256 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 673 Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2019 type omzendbrief prom. 24/06/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019030663 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/6 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert
^