Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 juni 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de Internationale Maascommissie, in het kader van het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de Internationale Scheldecommissie in het kader van het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019202600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019202901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019204749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - ERRATUM

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/06/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019014719 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 12/06/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019205917 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

decreet

type decreet prom. 12/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019012684 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013672 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming in vast verband in het ambt van Directeur van een « Centre de dépaysement et de plein air de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het getuigschrift van het basisonderwijs van de "Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi", de "Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Kigali", de "Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Lubumbashi" en van de "Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du "Lycée Prince de Liège de Kinshasa" » met het getuigschrift van het basisonderwijs van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013781 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013817 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 100, tweede lid, van het decreet van 18 januari 2018 houdende het Wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013815 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013818 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de goedkeuring en toekenning van subsidies voor diensten die de uitvoering van een bijzonder opvoedingsproject tot doel hebben type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het preventiecollege type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014681 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse gemeenschap van 15 maart 1993 houdende de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014922 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van "Elektricien-installateur woongebouwen, industriële elektriciteit en tertiaire sector", "Binnen- en buitenschrijnwerker", "Kapper-manager", "Timmerman", "Barman/Barmaid", "Tegelzetter Chapelegger", "Chapelegger", "Tegelzetter", "Plafonneerder-cementwerker", "Operator fabricatie voedingssector", "Productieoperator voedingsindustrie", "Technicus bewerkingssystemen" en "Bouwer-monteur houtstructuur bouwsector" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de twee examencommissies voor de proef voor de toelating tot de stage voor de ambten van Zonedirecteur en Afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de ambtsgebieden van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, met het oog op de opname van "Wallonie Bruxelles Enseignement " type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs van de « Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Casablanca » met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs
^