Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 mei 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014386 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2018 type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2017 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019013048 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief met betrekking tot het stalkingalarm in het kader van geweld door ex-partners

bericht

type bericht prom. 29/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen
^