Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 mei 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. 21/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » type koninklijk besluit prom. 21/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030676 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de vzw "Europees Milieubureau"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012807 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 31 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012851 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die in de functie van adviseur-generaal zitting hebben in de beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012880 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanstelling van de entiteit belast met de aanmaak en de afgifte van unieke identificatiemarkeringen voor verpakkingseenheden van producten op basis van tabak type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012938 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het formulier waarmee kiezers bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen de terugbetaling van hun reiskosten vragen type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014503 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft het opvragen van gegevens over de flexibele openingstijden en dringende kinderopvang en wat betreft het individuele verminderde tarief voor tienermoeders, en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificaties type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019030823 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, wat betreft het verlenen van een algemene vrijstelling van de EPB-eisen voor verwarmingsinstallaties bij renovaties waarbij de bestaande ketel behouden blijft type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019042662 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van het Waals Erfgoedwetboek

document

type document prom. 21/05/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019014063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^