Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012257 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012558 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2018 tot uitvoering van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013752 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 betreffende de investeringssteun in de sectoren van de aquacultuurproductie en van de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041076 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie en de stage van het gerechtspersoneel type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019041283 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de planning van verblijfseenheden in het kader van de bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen voor de dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202676 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere uitvoeringsregels van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding

arrest

type arrest prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041129 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type arrest prom. 25/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202536 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten

decreet

type decreet prom. 25/04/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het eenheidsloket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type decreet prom. 25/04/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012206 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen type decreet prom. 25/04/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012207 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest inzake het vrije verkeer van personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013094 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 101 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type decreet prom. 25/04/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013214 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de museumsector in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 25/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013218 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013217 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstedelijk Gewest betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type decreet prom. 25/04/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol bij de Conventie betreffende de dwangarbeid, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderd en derde zitting type decreet prom. 25/04/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013222 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is het decreet van 17 juli 2003 betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van openbare gemeenschappelijke vervoermiddelen en/of van de fiets door de personeelsleden te wijzigen om inzonderheid de fiets met elektrische trapondersteuning erbij in te sluiten type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013219 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de erkenning van de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail als Waalse verzekeringsinstellingen voor de rekening van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 25/04/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013223 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013220 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het verlof voor sportactiviteiten type decreet prom. 25/04/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot uitvoering van het protocol van sectoraal akkoord 2017-2018 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vakverenigingen en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten type decreet prom. 25/04/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019014128 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2018 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2018 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 25/04/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019014484 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 maart 2006 betreffende het implementeren, bevorderen en verstevigen van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs type decreet prom. 25/04/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019014545 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het digitaal bestuur van het schoolsysteem en de overdracht van digitale gegevens in het leerplichtonderwijs type decreet prom. 25/04/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019030737 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de uitvoering van het aanvullend jaar georganiseerd op de vierde graad van het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde, en beroepsprocedures type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041205 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, ondertekend te Manila op 7 augustus 2017 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019041206 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041209 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041208 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041210 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van een eengemaakt octrooigerecht, ondertekend te Brussel op 29 juni 2016 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041236 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot beëindiging van het uitdovingskader bedoeld bij artikel 469 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen en tot aanvulling van het statuut van studiegebiedsdirecteur type decreet prom. 25/04/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende een efficiënter overleg in het gewoon en gespecialiseerd onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012117 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende diverse betalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019041091 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een tijdelijke fiscale fictiebepaling in het kader van de Brexit type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019041090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Multilaterale Overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016 type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041094 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019041093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Kaderordonnantie met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bredere aanhangwagens voor fietsen in het kader van proefprojecten voor goederenvervoer per fiets

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012157 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een vast lid van de Beheerraad voor Gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012158 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van drie leden van de Beheerraad voor Gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012313 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/849 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012314 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/850 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 tot aanwijzing van de leden van de regionale kamer van beroep type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het commercieel vervoer van dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de wijze van toekenning van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 18.763.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012765 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.503.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012766 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.557.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013316 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een indicatieve huurprijzenrooster in uitvoering van het artikel 89 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013751 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de investeringssteun in de sectoren van de aquacultuurproductie en van de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013753 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Le Schartenknopf" te Büllingen type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013755 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot wijziging van de beheersvoorwaarden, tot opheffing van het besluit tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Vallée de la Vierre" te Bertrix, Chiny en Herbeumont type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013754 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en van de beheersvoorwaarden, tot opheffing van de besluiten tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "ULF" te Burg-Reuland type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013756 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende reservaat "Ochamps" te Libin type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013775 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Jamioulx" te Jamioulx type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013777 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Quairelles" te Walcourt type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013776 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit tot uitbreiding en hernieuwing van de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Marionville" te Saint-Ghislain en Quaregnon type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013847 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Prés de la Geaide" te Libin en Bertrix type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013849 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "La Vallée de la Woltz" en tot opheffing van het erkende natuurreservaat "Cornelysmillen" te Gouvy type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013848 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de beheersvoorwaarden, tot uitbreiding en tot opheffing van het besluit tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Holzwarche" te Büllingen type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013851 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Mottes » te Grand-Leez type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013852 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Préelles" te Hensies

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030429 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de tenuitvoerlegging van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2003 betreffende de aanduiding van de leden van de Interregionale Bodemsaneringscommissie en van het Samenwerkingsgerecht opgericht door het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030800 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Thier du Gibet" te Theux type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019030799 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek, tot wijziging van de beheersvoorwaarden, tot opheffing van de besluiten tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Les Tournailles" te Philippeville type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019030798 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en van de beheersvoorwaarden, tot opheffing van het besluit tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre ou Sûre" te Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Léglise, Neufchâteau

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019030446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen met het oog op de vaststelling van de modellen van aangifteformulier voor de belastingen bedoeld in de artikelen 40 en 41 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende de afvalstoffen en tot aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belastingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030801 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende reservaat "Sous Saint-Roch" te Viroinval

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019041096 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang en van het besluit van het Verenigd College van 12 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041120 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure van toepassing op het gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestemmingsplan, de richtplannen van aanleg en de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041125 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het begeleidingscomité, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041123 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het typebestek voor de effectenstudie, bedoeld in artikel 175/3 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en in artikel 26 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de voorstelling van deze studie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2016 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041127 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041126 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings- en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de doelstellingscontracten van de diensten bedoeld in de Titels VII, hoofdstukken 1 tot 4, 7 en 9, XI, XII, XII/1, XII/2 van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede Deel, Boek V type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202460 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau" type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202607 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de erkenning en de verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden in het tweede semester van 2018 en in het eerste kwartaal van 2019, genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 betreffende de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot oprichting van een cel technische bijstand binnen het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202677 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van het « Comité consultatif relatif à la formation professionnelle individuelle » type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202675 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 30/01/2020 numac 2020200445 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden van de beroepen van regisseur en van intersectorale omkaderende referentiepersoon

erratum

type erratum prom. 25/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013293 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende diverse betalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Erratum

document

type document prom. 25/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202246 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de procedure voor de registratie en erkenning van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen en tot afgifte van een Europese beroepskaart type document prom. 25/04/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019203002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 maart 2017 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie type document prom. 25/04/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203282 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

erratum

type erratum prom. 25/04/2019 pub. 15/10/2020 numac 2020015769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de investeringssteun in de sectoren van de aquacultuurproductie en van de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten. - Erratum

document

type document prom. 25/04/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012883 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van het beheerscomité houdende vastlegging van het personeelsplan 2019 van Actiris
^