Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011871 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/1016/50 van 25 mei 2004 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan, onder andere, de overweg nr. 51 op de spoorlijn nr. 50 Brussel-Noord - Gent-Sint-Pieters type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011870 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/02287/50/37 van 26 augustus 2013 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50 Brussel-Noord - Gent-Sint-Pieters type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de tekst, de vorm en de wijze van geldigverklaring van het jachtverlof en de jachtvergunning type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040973 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61ter op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Neerpelt, ter hoogte van de kilometerpaal 23.098 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 106 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Aarschot ter hoogte van de kilometerpaal 90.605 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041927 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Hasselt ter hoogte van de kilometerpaal 56.062 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202191 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot nadere bepaling van sommige elementen betrokken bij de berekening van de verblijfkosten vastgesteld bij het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019205312 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019205310 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019205311 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019205313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 05, 11, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012857 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 7 juni 2018 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012924 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 5 september 2018 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019014999 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de nomenclatuur van de prestaties en interventies bedoeld in artikel 43/7, 1°, in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202604 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202605 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Malmedy type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten betreffende het beheer van gevaar voor punctuele vervuiling in verband met de hantering van fytofarmaceutische producten en effluenten type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019203750 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de financiering van de erkende coördinatiecentra type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203983 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het verlagen van de emissies van sommige luchtverontreinigende stoffen type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204179 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de registratie van de monsternemers van afval en de voorwaarden voor de erkenning van de laboratoria voor afvalanalyse type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019205658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van diverse budgettaire en boekhoudkundige maatregelen, interne budgettaire en boekhoudkundige controles en audits, administratieve en budgettaire controle en de begrotingsstructuur van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. - Duitse vertaling

document

type document prom. 11/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202389 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type document prom. 11/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs
^