Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011089 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE Gelet op decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 81, gewijzigd bij het decre(...) type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011091 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 7 en 8 van het ministerieel besluit van 5 september 2017 houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDI(...) type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011116 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie va DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDI(...) type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel middelzware onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek in de universiteiten voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012230 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040672 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040795 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het L-urencontingent voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019041176 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2018 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het inclusief onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 11 van het decreet van 30 juni 2016 betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010304 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2018

decreet

type decreet prom. 26/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201691 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 20 februari 2017 ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang type decreet prom. 26/02/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 juni 2018 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 tot benoeming van de leden van de reaffectatiecommissie van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

bericht

type bericht prom. 26/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage A bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2019

document

type document prom. 26/02/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019201690 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 september 2011 tot vaststelling van de kalender voor de school- en academiejaren 2012-2013 tot 2019-2020 type document prom. 26/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201693 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van het gespecialiseerd adviesorgaan voor de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 26/02/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201692 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 oktober 2013 tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs type document prom. 26/02/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit
^