Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 30/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015469 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type wet prom. 30/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018205624 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 30/10/2018 pub. 05/08/2019 numac 2019013729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. - Duitse vertaling type wet prom. 30/10/2018 pub. 18/05/2020 numac 2020041205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/10/2018 pub. 04/11/2021 numac 2021033560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014643 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014686 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014741 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Katholieke Universiteit Leuven » type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan ETIS beheerd door het CITES Secretariaat van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018031879 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg naar de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de bijzondere raadgevende commissie "Verbruik" type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018032213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018032214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Vrije Universiteit Brussel type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032310 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de procedure en de nadere regelen voor de vaststelling van de gidsen bedoeld in artikel 60, § 1, van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 25/03/2019 numac 2019011197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019013992 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032125 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar die in het kader van de taks op de effectenrekeningen bevoegd is voor de erkenning van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België gevestigde of opgerichte tussenpersoon type ministerieel besluit prom. 30/10/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200223 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en de programma's 25 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/10/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2018 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten

erratum

type erratum prom. 30/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

document

type document prom. 30/10/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015510 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 30/10/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018032343 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 30/10/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010276 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^