Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014383 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Klinkenberg Energy SA van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 14/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014381 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de venootschap Belpower International S.A. type ministerieel besluit prom. 14/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014384 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Uniper Belgium N.V. van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 14/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018040657 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan de Kansspelcommissie inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 14/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014382 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit en de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Eneco Belgium N.V. en houdende intrekking van de voormalige leveringsvergunning voor elektriciteit en de voormalige leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Eni Gas & Power N.V.

arrest

type arrest prom. 14/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031916 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018 en 11 juli 2018 type arrest prom. 14/09/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031923 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018 en 11 juli 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013841 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild en van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel VII 60 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014093 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd voor het Openbare Ambt tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van de diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014094 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd voor het Openbare Ambt tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen bij de Diensten van het Verenigd College en bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot vastlegging van de regels voor de erkenning en de subsidiëring van partnerorganisaties ter uitvoering van artikel 68, § 1, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015336 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende het landbouw- en visserijbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018040735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 en het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014, wat betreft de programmatieregels en de procedure bij fusies van gemeenten

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 14/09/2018 pub. 02/08/2019 numac 2019030733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huishoudelijk Reglement van de Vaste Commissie van de Lokale Politie
^