Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013533 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Bijscholing van eerstehulpverlener in beroepswereld » (code 800004U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 13/07/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018013639 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de berekening van het budget zorgcontinuïteit type ministerieel besluit prom. 13/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031727 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus onderhoud en diagnostiek wagen » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 13/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031741 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voortgezette opleiding : hart-longenreanimatie en desobstructie bij de zuigeling en het kind tot 3 jaar » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 13/07/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018040633 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Bijscholing van eerstehulpverlener in beroepswereld » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

decreet

type decreet prom. 13/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031587 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik type decreet prom. 13/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031629 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming type decreet prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031743 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie type decreet prom. 13/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018040328 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten type decreet prom. 13/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040509 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type decreet prom. 13/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040510 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de kilometerheffing betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004 en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 maart 2006 tot vaststelling van het modelformulier en de procedure voor aanvragen van een onderzoek van het binnenmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels over het toezicht, de nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013558 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013589 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018014005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018031719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken en slagerij type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018040616 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de start- en stagebonus

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018204735 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief tot uitvoering van het eindverslag nr. 2018-00762 van het "ISSeP" over de bepaling van een markeerder om het teergehalte van een afvalstof te meten teneinde de mogelijke verwerking ervan als niet-gevaarlijke afvalstof of de gevaarlijkheid ervan vast te stellen

vergunning

type vergunning prom. 13/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040533 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 18-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0763
^