Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017031550 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031578 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017206666 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010187 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde

decreet

type decreet prom. 17/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031581 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, ondertekend te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 17/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031872 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

beschikking

type beschikking prom. 17/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031670 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Beschikking van het Benelux Comité van Ministers betreffende de beperking van geluidshinder afkomstig van bedrijven gelegen in het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP. - M 15

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het intern reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I, IV, V, VI, VIII en X bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de bedragen van het gezinsinkomen die niet in aanmerking worden genomen bij de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017031929 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7bis, 7ter en 11septies van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017032100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk en van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017040951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040958 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 31/01/2018 numac 2018010029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social- en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018010118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering
^