Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206664 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 21 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

arrest

type arrest prom. 08/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017014017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017014067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 tot vaststelling van sommige nadere regels voor de erkenning en subsidiëring van de vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017014089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 25 april 2017 betreffende de actualisering van de oproep tot kandidaten voor de toelating tot de stage van directeur of tot de tijdelijke aanstelling in een directeurambt voor een periode van meer dan 15 weken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 25 april 2017 betreffende de actualisering van de oproep tot kandidaten voor de toelating tot de stage van directeur of tot de tijdelijke aanstelling in een directeurambt voor een periode van meer dan 15 weken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017031602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie voor de inspectie van de cursussen godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031819 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en van de Regeringscommissarissen bij de bovenvermelde Commissie
^