Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040832 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot bepaling van verdeelsleutel m.b.t. de door de bloedinstellingen te leveren hoeveelheid plasma

decreet

type decreet prom. 23/10/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206156 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen type decreet prom. 23/10/2017 pub. 27/02/2018 numac 2017206155 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 maart 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking type decreet prom. 23/10/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017206157 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalgebied type decreet prom. 23/10/2017 pub. 12/06/2018 numac 2017206386 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Commissie voor studietoelagen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/10/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017014076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 23/10/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017014349 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^