Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013666 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013697 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013839 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de schrapping van de ecologie-investeringen in warmtenetten die in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013884 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting « Dolomies de Marche-les-Dames », afgetakt van de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Marche-les-Dames, ter hoogte van de kilometerpaal 51.840 type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting « Dolomies de Marche-les-Dames », afgetakt van de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Marche-les-Dames, ter hoogte van de kilometerpaal 51.800 type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013885 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spooraansluiting « Dolomies de Marche-les-Dames », afgetakt van de spoorlijn nr. 125, baanvak Namen - Luik-Guillemins, gelegen te Marche-les-Dames, ter hoogte van de kilometerpaal 52.000 type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014272 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040791 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017205456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 12/10/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206192 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12, 13 en 18 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

arrest

type arrest prom. 12/10/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206166 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten

decreet

type decreet prom. 12/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017205392 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid type decreet prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205399 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie met het oog op de omkadering van het begrip "verhindering van de burgemeester en de schepen" type decreet prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205402 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de omkadering van het begrip "verhindering van de Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn". type decreet prom. 12/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017205407 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen type decreet prom. 12/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017205413 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, ondertekend te Astana op 21 december 2015 type decreet prom. 12/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017205415 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, ondertekend te Astana op 21 december 2015 type decreet prom. 12/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017205410 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013665 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017031474 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012 houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017205393 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017205395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017205396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de voorzitter van de onafhankelijke autoriteit voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 12/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017205398 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de overname van de kosten voor de sociale integratie van de gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017205459 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bestuurder bij het psychiatrisch ziekenhuis « Les Marronniers » type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017205513 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2017 pub. 25/05/2018 numac 2018031071 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

overeenkomst

type overeenkomst prom. 12/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013800 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de toekenning van subsidies aan spelotheken

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 12/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205397 bron waalse overheidsdienst Gelet op het bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 32, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de openingsvergadering van het Waals Parlement te vervroegen

document

type document prom. 12/10/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017206381 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 september 2016 tot aanwijzing van de leden van de adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken type document prom. 12/10/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200491 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 mei 2009 inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming
^