Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de regeling van de oprichting van een **** voor de juridische **** voor wat de Raad van State en de Raad voor **** betreft type wet prom. 26/04/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017013900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de regeling van de oprichting van een **** voor de juridische **** voor wat de Raad van State en de Raad voor **** betreft. - **** vertaling van uittreksels type wet prom. 26/04/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de regeling van de oprichting van een **** voor de juridische **** voor wat de Raad van State en de Raad voor **** betreft. - **** vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011764 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een elektronisch platform van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011762 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017011763 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017011910 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige taalkaders van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 18/05/2017 numac 2017012105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de proeven waaraan de verschillende wapens onderworpen zijn en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1924 tot goedkeuring van het nieuw algemeen reglement der te Luik gevestigde wapenproefbank type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017012402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012437 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van huishoudelijk reglement voor de toegang tot archiefstukken die in archiefdepots of in documentatiecentra van de federale wetenschappelijke instellingen worden bewaard type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017020328 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017030252 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017030308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017204028 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 26/04/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017204027 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2016 betreffende de overgang van personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar de Waalse Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Centre hospitalier universitaire de Liège"

erratum

type erratum prom. 26/04/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013079 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de regeling van de oprichting van een **** voor de juridische **** voor wat de Raad van State en de Raad voor **** betreft. - Erratum
^