Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 april 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen in de gevallen bedoeld in het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, en in het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van kabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen, en die ermee belast zijn toe te zien op de toepassing van voornoemde besluiten type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012156 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen wordt toegelaten
^