Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaalde overgangsmaatregelen in het raam van de optimalisatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de agenten van politie type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde overgangsmaatregelen in het raam van de optimalisatie van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016007432 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1986 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenkomt in de kosten der geneeskundige verzorging der oorlogsinvaliden en gelijkgestelden, van de oorlogswezen en krijgsgevangenen die een gevangenschap van zes tot twaalf maanden ondergaan hebben type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016009479 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 10, 1°, van de wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "APETRA" type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie en houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016011450 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking", ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013 type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de bijkomende vergoeding bij ontslag type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet - werknemers in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2015-2016 voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, met uitzondering van de provincie Luik en de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de darmslijmerijen, de ondernemingen van kalibreren en plakken van darmen inbegrepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016203173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956 type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016203214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005 tot invoering van de bepalingen inzake de organisatie van de eindeloopbaan, genaamd "Plan Tandem - Milieux d'accueil de l'enfance" type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de instelling van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013 type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016203217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep, alsook de overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016203227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016203228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, alsook de overgangsmaatregel type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen : financiële inhaalbeweging voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016203611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016204065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016203662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds voor de vorming van de arbeiders in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden" door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten-bedienden in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016204082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de procedure van informatie en raadpleging van de ondernemingsraad bij uitbesteding en verplaatsing van activiteiten type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016204083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de regionale aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de verhoging van de sectorale loonbarema's type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016204132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014 houdende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016204135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016204138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016204139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het koetswerk type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016204137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016204140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012 betreffende de sector van de "milieux d'accueil d'enfants " (I) type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016204160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016204164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het vermakelijkheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016204165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016204178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de financiering van het "Sociaal en Waarborgfonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de edele metalen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016204216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016204242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007 houdende bepalingen inzake de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016204301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016204409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de notarisbedienden betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/03/2017 numac 2017011109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de agenten van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2017 numac 2017020620 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding van de agenten van politie inzake geweldbeheersing type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot bewapening van de agenten van politie type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 17/11/2016 numac 2016011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016031644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011 type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 08/11/2017 numac 2017013819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot bewapening van de agenten van politie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 09/10/2017 numac 2017031256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding van de agenten van politie inzake geweldbeheersing. - Duitse vertaling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de kosten verbonden aan de sociale promotie van de agenten van politie naar het basiskader. - Facturatie type omzendbrief prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type omzendbrief prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 28/09/2016 pub. 03/06/2019 numac 2019012751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 28/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft. - Erratum type erratum prom. 28/09/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017030107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energiebloken. - Erratum
^