Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016009510 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, staatsdienst met boekhoudkundige autonomie type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de reglementaire maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende het statuut van de ereconsul type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016018332 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van het "Centre Hospitalier Régional et Universitaire " te Rijsel (Frankrijk) als opdrachtgever van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van podoloog type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016024196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van podoloog type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016024198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van podoloog type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Greenpeace Belgium" type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016203190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2016 pub. 25/10/2016 numac 2016022407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 21/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017200645 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 1995 betreffende de uitvoering van artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 en de wijze van betaling van de werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2016 pub. 07/03/2017 numac 2016029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 september 2015 tot samenstelling van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 47 van het programmadecreet van 10 december 2015 houdende verschillende maatregelen inzake gespecialiseerd onderwijs, schoolgebouwen, kind, cultuur, hoger onderwijs, financiering van het universitair en niet-universitair hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie
^