Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016003346 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 16/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016003345 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 2016 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie type koninklijk besluit prom. 16/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016007423 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2016-2017 type koninklijk besluit prom. 16/09/2016 pub. 28/10/2016 numac 2016007428 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016036436 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning type ministerieel besluit prom. 16/09/2016 pub. 06/12/2016 numac 2016036549 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders type ministerieel besluit prom. 16/09/2016 pub. 20/04/2017 numac 2017040208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016036449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N49c-Paul Parmentierlaan en N49d-Koningslaan (tussen kmp. 0,000 en kmp. 0,573) op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016036451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg Breestraat op het grondgebied van de gemeente Deerlijk type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de ventweg N38-Callicannesweg en de wegenis ex-douanecomplex Callicannes (lengte: 316 meter) op het grondgebied van de stad Poperinge type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016036452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een bijkomende financiële tegemoetkoming aan de woonzorgcentra van de openbare sector binnen het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016036465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016036531 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016036553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016036457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, par. 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016036477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van voorwaarden voor een bijzondere oproep om voor bepaalde woongelegenheden een erkenningskalender in te dienen en tot wijziging van de regelgeving betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende het maximale aantal te erkennen woongelegenheden voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in het kader van de erkenningskalender
^