Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 september 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016011386 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016011387 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016014262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2016 - Geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 55, baanvak Wondelgem - Zelzate, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 16.750 type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in de haven van Gent te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 4.117 type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016027275 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 28/10/2016 numac 2016029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de afdelingen «*****» en «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016204459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017200578 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016027276 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016027277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014 betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016031622 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016204660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016204662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Hotton type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016204698 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Modave type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een verplichting tot uitvoering van energie-audits overeenkomstig het decreet van 9 december 1993 betreffende de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel en tot benoeming van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016031633 bron service public regional de bruxelles Omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht. - Uitvoering van de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, en door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

erratum

type erratum prom. 08/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016031637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht. - Erratum
^