Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/09/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 16/2 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst type wet prom. 01/09/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 16/2 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016003320 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016003322 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 26 juli 2016 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 en tot opheffing van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016009444 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Durbuy van het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne en Durbuy naar Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016009445 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Gedinne van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016009446 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Herve van het vredegerecht van het eerste kanton Verviers naar de zetel Verviers van het eerste kanton Verviers type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor de periode 2016-2020 type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruik van private bewaking op zee tegen piraterij type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van bpost, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016018319 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016024185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016204588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 december 2015 tot uitvoering van artikel 34, § 2 van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016204704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van moederschap type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 08/06/2017 numac 2017012421 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 20/09/2018 numac 2018031829 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen . - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/02/2018 numac 2018200468 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van de reiskosten voor pleeggezinnen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/09/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016031612 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/25 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot regeling van zijn werking en de regeling van de ondertekening van zijn akten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/24 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening van bepaalde akten aan de Administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en aan de leden van de directieraad type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/09/2016 pub. 24/03/2017 numac 2017011308 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1355 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van het referentiemodel voor de erkenning van de competenties voor de competentietitel "Het verzekeren van de integratie, het onderhoud en de herstelling in een uitgebreide netwerkomgeving" in verband met het beroep van PC- en Netwerktechnicus in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van de competenties inzake de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra
^