Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 november 2009 houdende verlening aan de NV Eldepasco van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark op de Bank Zonder Naam in de Belgische zeegebieden type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016024170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2004 houdende verlening aan de naamloze vennootschap C-Power van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windturbinepark van 60 windturbines met een nominaal vermogen van 3,6 MW, inclusief de kabels, voor de productie van elektriciteit uit wind op de Thorntonbank in de Belgische zeegebieden type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 februari 2008 houdende verlening aan de NV Belwind van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark op de Bligh Bank in de Belgische zeegebieden type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016036212 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036444 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016203806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs

arrest

type arrest prom. 08/07/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036336 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke rioleringen, kwzi's en individuele waterzuiveringsinstallaties, voor het eerste kwartaalprogramma 2017

decreet

type decreet prom. 08/07/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016036139 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2016 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de elektronische tolheffingssystemen op het grondgebied van de drie gewesten type decreet prom. 08/07/2016 pub. 22/08/2016 numac 2016036180 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, ondertekend te Tunis op 28 maart 2013 type decreet prom. 08/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid type decreet prom. 08/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036193 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Jeruzalem op 24 maart 2014 type decreet prom. 08/07/2016 pub. 22/08/2016 numac 2016036203 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 11 april 2014 type decreet prom. 08/07/2016 pub. 02/09/2016 numac 2016036272 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 08/07/2016 pub. 22/08/2016 numac 2016036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 (1) type decreet prom. 08/07/2016 pub. 22/08/2016 numac 2016036317 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 type decreet prom. 08/07/2016 pub. 10/11/2016 numac 2016036458 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie, en de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016036200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016036303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kantwerker type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie constructielasser type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bandenmonteur type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036362 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie manager housekeeping type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036361 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker kamerdienst type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie receptionist type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036382 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie lasser-monteerder type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijpfitter type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmonteur type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036388 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijplasser type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036383 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijpfitter-fabriceur type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent podiumtechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator digitaal drukken in de printmedia/in de papier- en kartonverwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie siersmid/kunstsmid type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016036422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator digitaal bedrukken van textiel

erratum

type erratum prom. 08/07/2016 pub. 14/08/2017 numac 2017020583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. - Erratum
^