Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2016 pub. 18/08/2016 numac 2016036162 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 28/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016203536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

arrest

type arrest prom. 28/06/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016003233 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

document

type document prom. 28/06/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016203692 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2015-2016 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
^