Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. 27/06/2016 pub. 13/09/2016 numac 2016000532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling type wet prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU en de tenuitvoerlegging van verordening 596/2014, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, en houdende diverse bepalingen type wet prom. 27/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016003232 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 27/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016003242 bron federale overheidsdienst financien Wet dat de minister van Financïen machtigt om leningen toe te staan aan de gemeenschappelijke Afwikkelingsraad type wet prom. 27/06/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016003249 bron regie der gebouwen Wet tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen. - Memorie van toelichting type wet prom. 27/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016003227 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 et van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken type wet prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van diverse bepalingen van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggings-ondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad type wet prom. 27/06/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016003243 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. - Rechtzetting type wet prom. 27/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016011277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid type wet prom. 27/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking en de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Brussel op 5 februari 2015 (2) type wet prom. 27/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte type wet prom. 27/06/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017020034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type wet prom. 27/06/2016 pub. 23/01/2018 numac 2018010093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2013/50/EU en de tenuitvoerlegging van verordening 596/2014, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/06/2016 pub. 27/11/2018 numac 2018014648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 25/07/2016 numac 2016000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016003199 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële modaliteiten inzake de verrichtingen bedoeld in de artikelen 54/1, §§ 3 en 4, en 54/2, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016003204 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016003201 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de methodologie voor de raming van de gewestelijke ontvangsten uit de personenbelasting in uitvoering artikel 54/1, § 3, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1964 tot vaststelling van de zetel, alsmede van het ambtsgebied en de bevoegdheden van de hypotheekkantoren type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003252 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de plaatsvervangend gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016009303 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 tot uitvoering van verordening nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2004 tot regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016018249 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de richtlijn 2013/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") om te zetten type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 november 2015 tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten in algemene ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 02/05/2017 numac 2017011735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de richtlijn 2013/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") om te zetten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 16/06/2017 numac 2017012516 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 07/06/2018 numac 2018031102 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van attest waarmee de buitenlandse studenten en onderzoekers het bewijs kunnen leveren dat zij over een beurs beschikken en op grond daarvan zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage type ministerieel besluit prom. 27/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van attest waarmee de buitenlandse studenten en onderzoekers het bewijs kunnen leveren dat zij over een beurs beschikken en op grond daarvan zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 27/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende sommige aanstellingen binnen het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 27/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende benoemingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 27/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016031477 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoedingen van de controleartsen en chaperons type ministerieel besluit prom. 27/06/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016036211 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 27/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016203629 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van de hengel- en visserijfederatie van het onderstroomgebied van de Moesel

arrest

type arrest prom. 27/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016022284 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2016 van de Federale Pensioendienst

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende het Psychosociaal Interventieplan , tweede luik van het monodisciplinair interventieplan voor discipline 2

erratum

type erratum prom. 27/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016003256 bron federale overheidsdienst financien Wet dat de minister van Financiën machtigt om leningen toe te staan aan de gemeenschappelijke Afwikkelingsraad. - Errata type erratum prom. 27/06/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003285 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata type erratum prom. 27/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2016 van de Federale Pensioendienst. - Erratum

protocol

type protocol prom. 27/06/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de ontwikkeling en de implementatie van het BelRAI-instrument in 2016

document

type document prom. 27/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoemingen in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type document prom. 27/06/2016 pub. 25/10/2016 numac 2016024216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke Verklaring over de ziekenhuisnoodplanning
^