Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Eunomia VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Acerta Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Partena Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Securex Ondernemingsloket go-Start VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van U.C.M. Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Formalis Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Zenito Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036123 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg 2016 van de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036133 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg 2016 van de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

decreet

type decreet prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036132 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type decreet prom. 24/06/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036168 bron vlaamse overheid Decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 type decreet prom. 24/06/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016036210 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegaties in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016036059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12, 17, 18 en 59 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en artikel 24 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016036158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016036142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 18/08/2016 numac 2016036167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gasvormige ethyleen en propyleen door middel van leidingen, verleend aan de naamloze vennootschap Nationale Maatschappij der Pijpleidingen, gelegen in het openbaar domein, beheerd door nv De Scheepvaart, op de linkeroever van het Albertkanaal voor, onder en achter brug nummer 47 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016036173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de besteding van persoonsvolgende budgetten die in het kader van een noodsituatie en spoedprocedure ter beschikking worden gesteld in de periode van 1 april 2016 tot en met 31 augustus 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 23/08/2016 numac 2016036181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036188 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 19/10/2016 numac 2016036459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot wijziging van bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 - begrotingsprogramma Hogere entiteiten
^