Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017030430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 22/01/2018 numac 2018030052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2016 pub. 06/04/2021 numac 2021041098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring doen van 125 euro en meer aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, en tot bepaling van de formaliteiten voor het indienen van de desbetreffende jaaroverzichten type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016024137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016203447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016203448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de netto-meerkost van het afschaffen van het bijzonder regime van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016203449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016203451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016203457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de regeling tot betaling van de bijkomende financiële middelen voor de projecten ten voordele van de personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het bedrag voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 23/06/2017 numac 2017012699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring doen van 125 euro en meer aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, en tot bepaling van de formaliteiten voor het indienen van de desbetreffende jaaroverzichten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003183 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van de rechten en plichten van de personeelsleden en hun gezinsleden met betrekking tot de uitoefening van de functie van huisbewaarder in de dienstgebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën en de bewoning van die gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 17/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

arrest

type arrest prom. 17/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003211 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van meerdere besluiten betreffende de diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

decreet

type decreet prom. 17/06/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016036108 bron vlaamse overheid Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht type decreet prom. 17/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016036110 bron vlaamse overheid Decreet houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie type decreet prom. 17/06/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016036195 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVI

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016036037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 45/5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016036098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet vluchtelingenproblematiek, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036166 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de weggedeelten langs de N2 Maastrichterstraat van mp. 86,679 tot mp. 86,844 - N730b Spelverstraat van mp. 0,000 tot mp. 1,100 - N730 kruispunt van mp. 11,783 tot mp. 11,866 te Bilzen op het grondgebied van de stad Bilzen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016036107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de uitrusting en apparatuur van de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, wat de financiering van de lasten van de voormelde uitrusting en apparatuur betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg "Oude Trambaan" tussen kilometerpunt 10,2000 en 11,300 t.h.v. de N42 op het grondgebied van de stad Zottegem type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 23/08/2016 numac 2016036179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009

erratum

type erratum prom. 17/06/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016036398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. - Erratum type erratum prom. 17/06/2016 pub. 15/03/2017 numac 2017011084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 17/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016203664 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven
^