Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 16/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. - Duitse vertaling type wet prom. 16/06/2016 pub. 28/10/2016 numac 2016000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016009312 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle-en Evaluatiecommissie betreft type wet prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016009313 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft type wet prom. 16/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016009333 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft type wet prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking type wet prom. 16/06/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het geldelijk statuut van de beheerder en de houders van de adjunct-mandaten van de Raad van State, bedoeld in artikelen 102bis en 102ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000672 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2015 tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016003205 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009285 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling met mobiele en wisselende werkplaatsen gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016007155 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 16/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 2016 betreffende de opleiding in de bijenteelt

decreet

type decreet prom. 16/06/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de programmatie van opties, voor de schooljaren 2016-2017 en 2017 en 2018, in het gewoon secundair kwalificatieonderwijs, alsook in het gespecialiseerd onderwijs van vorm 4 type decreet prom. 16/06/2016 pub. 01/08/2016 numac 2016029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijzigingen inzake aanvullende en organieke omkadering van het onderwijspersoneel type decreet prom. 16/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de herfinanciering van het hoger onderwijs type decreet prom. 16/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs, organisatie van het bestuur van het "Centre hospitalier universitaire de Liège", en onderzoek

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016031450 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016031473 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203346 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203585 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de opleiding in de bijeenteelt

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/06/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010660 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1665 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 1998 betreffende de stageovereenkomst in het kader van de permanente opleiding van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016031615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 5.000.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2016 pub. 15/05/2017 numac 2017020340 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de toepassing van de administratieve geldboetes van 200 **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type omzendbrief prom. 16/06/2016 pub. 12/12/2017 numac 2017031692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de toepassing van de administratieve geldboetes van 200 **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

erratum

type erratum prom. 16/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016003225 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasectordans le secteur horeca. - Erratum

document

type document prom. 16/06/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016203627 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de opleidingsprogramma's verwarmingsinstallateur en parketlegger (C11/2016)

erratum

type erratum prom. 16/06/2016 pub. 07/11/2018 numac 2018032136 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid. - Erratum

document

type document prom. 16/06/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^