Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de interdepartementale raad van beroep type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten bepaald in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, in de wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en de exploitatie van gasdistributie-installaties en in de besluiten genomen in uitvoering van deze wetten type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016018210 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitster van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035928 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016036023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

decreet

type decreet prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016035956 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut type decreet prom. 03/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016035963 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 type decreet prom. 03/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016035964 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, wat natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft type decreet prom. 03/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016035962 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend in Brussel op 24 juni 1970, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014; 2° het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst type decreet prom. 03/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016035960 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014; 2° het protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst type decreet prom. 03/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016035965 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het avenant, ondertekend te Madrid op 22 juni 2000; 2° het avenant, ondertekend te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst; 3° het avenant, ondertekend te Madrid op 15 april 2014, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, zoals gewijzigd door het onder 2° vermelde avenant type decreet prom. 03/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016035978 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036027 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting en het protocol, ondertekend te Montevideo op 23 augustus 2013 type decreet prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036060 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de omzetting van de aanbevelingen van GRECO betreft type decreet prom. 03/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016036028 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Aruba inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te 's-Gravenhage op 24 april 2014, over vier andere ontwerpen van decreet houdende instemming met verdragen tot voorkoming van dubbele belasting en over twee ontwerpen van decreet tot instemming met verdragen inzake de uitwisseling van inlichtingen in verband met belastingaangelegenheden type decreet prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036026 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992, zoals gewijzigd door het protocol van 26 augustus 2013; 2° het protocol, ondertekend te Mexico op 26 augustus 2013, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016035972 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering, wat betreft het basisondersteuningsbudget type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016035977 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de parallelweg N34-Albert I-laan op het grondgebied van de gemeente Koksijde type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016036019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N15a Nekkerspoelstraat en Putsesteenweg tussen kilometerpunt 0.0 en 2.478 op het grondgebied van de stad Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016036020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016036025 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg Herderinnedreef op het grondgebied van de gemeente Oostkamp type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016036039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016036040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016036038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van de intentieverklaring tot overdracht van de opleiding Bachelor in de toegepaste psychologie
^