Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van delegatie in toepassing van artikelen 47, § 4 en 48 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Wetenschappelijk Comité REACH type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031431 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031432 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031433 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031437 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016202690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van een Vaste Commissie Tarieven en Prestaties in de schoot van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016203060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement met de toekenningsregels voor de premies, tegemoetkomingen en voordelen die kunnen worden verleend door de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016203348 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de hybride gerstzaden verkregen door cytoplasmatische mannelijke steriliteit, van bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200418 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05, 06, 22 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200420 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200419 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 06 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017200422 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017200421 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 06 van organisatieafdelingen 09 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

decreet

type decreet prom. 02/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende acties inzake alfabetisering en integratie in het onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 02/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 02/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten, om meer aandacht te vestigen op de gelijkheid van vrouwen en mannen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016031422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan de lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen en het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016031426 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016031446 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/731 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot benoeming van de leden van de afdeling "Gezondheidspromotie" van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016031443 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2016 voor het Instituut ter bevordering van het Wettenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel - INNOVIRIS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016031519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2016 tot goedkeuring van het Gewestelijk lucht-klimaat-energieplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016203061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van een koolstofbalans in de ondernemingen die aan de sectorovereenkomsten deelnemen type besluit van de waalse regering prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016203062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van bijlage IX van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 02/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016203121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus en van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving

erkenning

type erkenning prom. 02/06/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016018209 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^