Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 01/06/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003196 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016003198 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter uitvoering van de tax-shift

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van delegatie aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal luchtvaart betreffende de artikelen 47, § 4 en 48 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type ministerieel besluit prom. 01/06/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035917 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepalingen in het kader van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen beschreven in de referentiesystemen van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wiskunde, basiswetenschappen en algemene wetenschappen en van de gemeenschappelijke eindcompetenties en kennis op het einde van de kwalificatie-afdeling van de technische en beroepshumaniora in wetenschappelijke opvoeding, in het Frans en in economische en sociale opleiding, alsook in historische en aardrijkskundige opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen beschreven in de referentiesystemen van de gemeenschappelijke eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wetenschappelijke opvoeding en van de minimale competenties in wiskunde op het einde van de kwalificatie-afdeling indien het aanleren van wiskunde in het studieprogramma voorkomt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een benaming aan de vestiging - gelegen rue d'Aubel 9, te 4651 Battice - van de "Ecole fondamentale autonome de la Communauté française de Herve"
^