Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 mei 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de opdracht "UNSOM" in Somalië type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de opdracht "EUCAP SAHEL" in Mali type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal d'Enghien type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal d'Enghien type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole internationale du SHAPE" afdeling secundair onderwijs - ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016027129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het bosreservaat "Das Hohnbachtal" te Hergenrath en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016027130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Das Hohnbachtal" te Neu-Moresnet en Hergenrath

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016031398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verkiezing en de werkwijze van de adviesraden van de huurders die zijn ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016202765 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016202768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 7 augustus 2016 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les amis de la Truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016031381 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016031380 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende intrekking van het besluit van 10 september 2015 betreffende de weigering tot hernieuwing van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst met behulp van een voertuig en tot weigering van de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst met behulp van een voertuig afgegeven aan de bvba "DERSIM" (identificatieplaat nr. 2383)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016202766 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 ter invoering van een subsidieregeling ten gunste van veehouders voor het uitrusten van weiden gelegen langs waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202771 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 10 januari 2008 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 26/05/2016 numac 2016202773 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Virton type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202770 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 26/05/2016 numac 2016202772 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 houdende oprichting van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016202819 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een Opvolgingscomité voor het betaalorgaan, tot bepaling van de uitoefening van de bevoegdheden ervan inzake dwangschrift, en waarbij de Minister van Landbouw ertoe gemachtigd wordt de aanwijzings- en opvolgingsprocedure van gemachtigde instellingen te bepalen
^