Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/2015 pub. 19/02/2016 numac 2015015195 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk, en het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, ondertekend te Wenen op 29 december 1971 (2)(3) type wet prom. 30/11/2015 pub. 01/03/2017 numac 2017010916 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015000733 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk artikel 4 en artikel 70 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de marine gasolie type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018401 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015022547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015022548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015205695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205859 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 31/05/2016 numac 2016000300 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk artikel 4 en artikel 70 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 25/05/2021 numac 2021031481 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015007309 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type ministerieel besluit prom. 30/11/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029665 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 30/11/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016200554 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 25 en 04 van de organisatieafdelingen 18 en 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 30/11/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016200555 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma's 12 en 31 van organisatieafdelingen 13 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

erratum

type erratum prom. 30/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015031822 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatuuroproep

document

type document prom. 30/11/2015 pub. 14/01/2016 numac 2015021094 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^