Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 november 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015003405 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015011473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de K.M.O.'s type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015018389 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015021074 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende instemming met het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Amedeo, Prins van België, met Mevrouw Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015021075 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015024302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de uitvoering van het Verdrag van Minamata inzake kwik type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015204760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015204939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015205440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015027222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Cour aux marchandises de Comblain-la-Tour » in Hamoir type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de site « Bassins de l'Arsenal » in Bergen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de **** **** houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de **** **** van 16 juli 1990 betreffende de toekenning van beurzen aan buitenlanders type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de werkgroepen voor de netoverschrijdende referentiesystemen voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een waarnemend afgevaardigde commissaris van de Regering bij de hogescholen en hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de wetenschappelijke raad van het "Musée royal de Mariemont" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gewoon secundair onderwijs te Marchienne-au-Pont type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van bestuurders binnen de raad van bestuur van de « ASBL Pierre de Lune, Centre dramatique Jeunes Publics de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015031778 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031803 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de Hoge Ambtenaar bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/11/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015031818 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/436 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031855 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van het mandaat van hoge ambtenaar voor het arrondissement Brussel Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031857 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van adjunct leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015205357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de artikelen 45 en 47 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015205356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" als de statistische overheid van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015205362 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

erratum

type erratum prom. 12/11/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren. - Erratum

document

type document prom. 12/11/2015 pub. 24/03/2016 numac 2016201495 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 12/11/2015 pub. 29/03/2016 numac 2016201497 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
^