Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 november 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij bepaalde Franstalige provinciale Raden van de Orde van Architecten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 oktober 2009 betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van coördinator van de kynologenhulpverleningsoperaties type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Franstalige Departementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de Voorzitter van de Examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons » voor het academiejaar 2015-2016 type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029677 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministeriële besluiten waarbij de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen in de Franse Gemeenschap worden toegelaten type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036452 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de wijze waarop de leden van de hoofdbureaus de uitbetaling van de presentiegelden aanvragen, en van de formulieren waarmee ze de presentiegelden en de reisvergoeding aanvragen bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036453 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het formulier waarmee kiezers bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek de terugbetaling van hun reiskosten kunnen aanvragen type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015036508 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2016 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

erratum

type erratum prom. 10/11/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036429 bron vlaamse overheid Bericht aan de kiezers over de buitengewone verkiezingen van 13 december 2015 in Linkebeek. - Erratum
^