Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 oktober 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015007268 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit met betrekking tot de betalende toegang tot het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, site Jubelpark te Brussel type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie, alsmede van stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015036309 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015036317 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring en het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 04/02/2016 numac 2016200308 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotings jaar 2015

arrest

type arrest prom. 28/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015003382 bron administratie der douane en accijnzen Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de delegatie inzake administratieve beroepen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Commissie voor de preventie van risico's voor de gezondheid op sportgebied type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt, voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Bemiddelingsraad ingesteld bij artikel 12 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieori√ęntatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van 8 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2014 houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 259 bijkomende lestijden aan 11 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016
^