Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003347 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky Day", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015003381 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de kosten van de Nationale Bank van België verbonden aan de voorbereidende maatregelen in het kader van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015011424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de opvolging in bedrijf van de gasmeters voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de het Comité van wijzen, bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015011454 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangaande leasingondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de opheffing van het koninklijk besluit van 21 maart 1978 betreffende de toekenning van een toelage voor het gebruik van zekere talen aan de personeelsleden van Proximus, het koninklijk besluit van 10 oktober 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan de personeelsleden van Proximus en het ministerieel besluit van 22 juli 1982 tot vaststelling van het programma en de regelen van het examen met het oog op de toekenning van een toelage voor het gebruik van zekere talen aan de personeelsleden van Proximus type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015204886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204887 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het begrip gecontroleerde werkloosheid betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015205222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016022060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van Mevr. Bougata, Nora, tot Rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Erratum type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/06/2020 numac 2020031035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015009550 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit inzake de delegatie van de bevoegtheden van de dienst Voogdij type ministerieel besluit prom. 23/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204943 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende het model van de kaart en van het visum 'kunstenaars'

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de hoogte van de mobiliteitstoelage voor studenten of cursisten die een periode in het buitenland doorbrengen in het kader van hun opleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de tweede begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2015 aangaande het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N19 Turnhoutseweg - Dr. Vandeperrestraat tussen kilometerpunt 10,50 en 14.90 op het grondgebied van de stad Geel type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor subsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement wat betreft het modulebewijs en het deelcertificaat type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015036464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015036477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een derogatie aan de bemestingsnormen als vermeld in artikel 13 van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 08/03/2016 numac 2016035260 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/10/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 44 betreffende de versterkte controle op basis van artikel 34 van de wet op het politieambt type omzendbrief prom. 23/10/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 44 betreffende de versterkte controle op basis van artikel 34 van de wet op het politieambt type omzendbrief prom. 23/10/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 44 betreffende de versterkte controle op basis van artikel 34 van de wet op het politieambt. - Duitse vertaling

document

type document prom. 23/10/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036577 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^